Ohjelman arviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman onnistumista, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan koko ohjelmakauden ajan. Arvioinnissa tarkastellaan ohjelman toimenpiteiden ja toteutuksen vastaavuutta asetettuihin tavoitteisiin.

Arvioinnin tehtävänä on selvittää, pystytäänkö ohjelman toimenpiteillä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön uusiin haasteisiin, ja ovatko ohjelman toimet edelleen tehokkain tapa kehittää maaseutua.

Arviointi on kiinteä osa maaseudun kehittämisohjelmaa. Sitä ohjaavat paitsi neuvoston ja komission asetukset, myös kansalliset ohjeistukset. Näin arviointi vastaa paremmin myös Suomen tarpeita.

Arvioinnin toteuttaja

Ohjelmatyötä arvioi Suomen Aluetutkimus FAR:n koordinoima arviointikonsortio. Siihen kuuluvat Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Oulun yliopiston Lönnrot-instituutti ja Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.

Arviointiteemat ja -aineistot

Arvioinnin kysymykset tulevat osin komission asetuksista, osin ne ovat kansallisia kysymyksiä. 160 kysymystä on jäsennetty seitsemään teemaan.

  • Yritysten rakenne- ja kilpailukykyvaikutukset
  • Tulovaikutukset
  • Markkina- ja tuotantovaikutukset
  • Ympäristövaikutukset
  • Väestö- ja yhdyskuntarakennevaikutukset
  • Työllisyysvaikutukset
  • Toimeenpano ja tekninen toteutus

Arvioinnin pääasiallisen aineiston muodostavat ohjelman seurantatiedot (IACS, Hanke2007 ja Rahtu -järjestelmät), muut tilastot ja selvitykset sekä ohjelman eri kohderyhmille sekä toimeenpanevalle hallinnolle tehdyt kyselyt ja haastattelut.

28.5.2012